Praktijk voor voedingsadviezen

Jouw persoonlijke coach bij gewichtsproblemen

Algemene Voorwaarden
Artikel 1 Algemeen
Gewichtsconsulent
De gewichtsconsulent adviseert en begeleidt gezonde mensen met gewichtsproblemen.
De gewichtsconsulent geeft voedingsadviezen die de opdrachtgever helpen een gezondere leefwijze en een gezonder lichaamsgewicht te bereiken en te handhaven. De gewichtsconsulent is lid van de Beroepsvereniging Gewichtsconsulenten Nederland en handelt in overeenstemming met het protocol van deze vereniging. De gewichtsconsulent verkoopt geen afslankproducten.
Opdrachtgever
Degene die aan de gewichtsconsulent opdracht geeft advies en begeleiding te verlenen, dan wel diens wettelijke vertegenwoordiger.

Artikel 2 Verhindering
Indien de opdrachtgever verhinderd is op de afgesproken datum, tijdstip en adres aanwezig te zijn, stelt hij de gewichtsconsulent hiervan zo snel mogelijk op de hoogte.
Indien de opdrachtgever binnen 24 uur voor genoemd tijdstip bericht van verhindering aan de gewichtsconsulent geeft, dan wel geen zodanig bericht geeft, is de gewichtsconsulent gerechtigd om het honorarium voor de desbetreffende afspraak aan de opdrachtgever in rekening te brengen. Inzake afspraken op een dag volgend op een zondag of op één of meer erkende feestdagen wordt bedoelde termijn van 24 uur geacht in te gaan om 18.00 uur op de laatste voorafgaande gewone werkdag. Inzake een gewone maandag gaat de termijn derhalve in om 18.00 uur op de voorafgaande vrijdag.

Artikel 3 Tariefstelling
Voor de behandeling aanvangt deelt de gewichtsconsulent de opdrachtgever mondeling of schriftelijk mede welke tarieven er gelden. Deze tarieven zijn inclusief BTW en andere wettelijke heffingen indien en voor zover die berekend zouden moeten worden.

Artikel 4 Betaling
Tenzij anders is overeengekomen dient de betaling door de opdrachtgever aan de gewichtsconsulent contant te geschieden aan het einde van het consult dan wel het eerste consult van het overeengekomen begeleidingtraject.

Artikel 5 Doorverwijzing door of naar een arts
1. Als het overgewicht of ondergewicht van de opdrachtgever een medische of psychische oorzaak heeft, of als sprake is van extreem overgewicht of ondergewicht, verwijst de gewichtsconsulent de opdrachtgever door naar een arts. De beoordeling door de gewichtsconsulent geschiedt op basis van door de opdrachtgever verstrekte informatie.
2. De gewichtsconsulent kan de opdrachtgever zowel op persoonlijke basis als op basis van een verwijzing door een arts adviseren en begeleiden. In het geval van een verwijzing door een arts houdt de gewichtsconsulent de arts op de hoogte van het verloop van het begeleidingstraject. Gegevens van de opdrachtgever worden zonder toestemming van de opdrachtgever niet aan derden verstrekt.

Artikel 6 Aansprakelijkheid
De gewichtsconsulent begeleidt de opdrachtgever naar beste weten en kunnen om te komen tot gewichtsafname dan wel -toename van de opdrachtgever. Zij baseert zich bij de begeleiding en advisering mede op informatie die de opdrachtgever zelf verstrekt over diens gezondheid en is derhalve niet aansprakelijk voor schade, letsel of ziekte voortvloeiend uit of verband houdende met de opvolging door de opdrachtgever van door de gewichtsconsulente verstrekte adviezen, ten gevolge van onjuiste of verzwegen medische informatie van de opdrachtgever, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de kant van de gewichtsconsulente.

Artikel 7 Uw gegevens
De gewichtsconsulent zal in geen geval uw gegevens ter beschikking stellen aan derden zonder uitdrukkelijke toestemming van de opdrachtgever.

Kijk voor het laatste nieuws op de Facebook pagina van I-Weight

I-Weight © 2015 - Algemene voorwaarden - Design by Jeffrey Lensen